• سگ ها چهره خوانی می کنند!
    به اعتقاد محققان، چهره های خندان برای آنها یک پدیده مثبت و چهره های عصبانی و خشن، یک پدیده منفی است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب