• چگونه کودک را حرف‌شنو تربیت کنیم
    بیشتر مادران در رویای خود هم نمی بینند فرزندشان روزی حرفشان را براحتی گوش کند و مطیع آنها شود. معمولا پدران، ساعات کمتری را با فرزندان می گذرانند و کمتر بر سر مسائل پیش پاافتاده و جزئی با آنها بحث می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب