• درباره رژیم DASH چه می دانید؟
    اصطلاح DASHبه معنی « رویكردهای تغذیه ای جهت توقف فشارخون بالا » است . این یك روش تغذیه ای متعادلی است كه احتمال دارد مشاور تغذیه شما آن را برای كاهش فشارخونتان توصیه كند .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب