•  3 ریملی که هر خانمی باید داشته باشد
    استفاده ی متناوب از یک ریمل ساده و یک ریمل جسورانه تر، راه خوبی است برای اینکه آرایش چشم شما را از یکنواختی بیرون آورد. مارتین پیشنهاد می کند که در کیت آرایشی تان حداقل دو ریمل داشته باشید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب