• شبکه تهران ، شبکه ملی شد!
    در این انتصاب از پنجمین شبکه تلویزیون به عنوان شبکه «تهران» نام برده نشده و مأموریت آن نیز در زمینه اقتصادی تعریف شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب