• اذعان نمایندگان مجلس به زندگی ناسالم خود
    بر ابر یک تحقیق تازه، نمایندگان مجلس انگلیس به طور میانگین، سبک زندگی ناسالمی دارند. در حالی که دولت انگلیس مردم را به توصیه هایی در خصوص مراقبت از خود بمباران می کند، به نظر می رسد قانونگذاران این کشور در مقابل آنها گوش شنوا ندارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب