• مدرسه معتادها
     ساختمان های مخروبه و بزرگ با شیشه های شکسته که شب ها صداهای عجیبی از آن شنیده می شود و روزها بوی تعفن تمام فضا را پر می کند؛ هرازگاهی صداهای شکستن شیشه، جیغ یک زن و درگیری و نزاع به گوش می رسد و اینکه هیچکدام از اهالی جرات عبور از کنار ساختمان ها را ندارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب