• رباتی که احساسات و عواطف را درک می کند
    شاید در دنیای امروز در حالی که بسیاری از شرکت ها و انسان ها در پی تولید ربات هایی برای آسان تر شدن زندگی هستند ، ساخت یک ربات که بتواند عواطف و احساسات را درک کند قدم بزرگی محسوب شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب