• پیش‌فروش مسکن بدون تنظیم سند رسمی ممنوع شد
    واحد ثبتی مکلف است پاسخ استعلام ثبتی ملک را براساس آخرین وضعیت ملک، نام و مشخصات آخرین مالک و سایر اشخاصی که به هر نحو در ملک دارای حق می باشند، تهیه و ظرف پنج روزکاری به دفترخانه ارسال نماید. تخلف از این بند موجب تعقیب اداری است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب