• 5جمله ای که نباید به کسی که تصمیم به خودکشی دارد بگویید
    به او بگویید: "درک می کنم که ممکن است این شرایط تو را به فکر خودکشی انداخته باشد. من هر کاری در توانم هست انجام می دهم تا به تو کمک کنم."
  • تست سلامت: در شرایط پراسترس چه احساسی دارید؟
    مقیاس سلامت، مشتمل بر دو نوع آزمون مجزاست که توسط دکتر جارد کاس در سال 1989 برای ارزیابی سطح سلامت روان و میزان مثبت اندیشی افراد تهیه و تنظیم شده است. پرسش های این دو آزمون، طیفی از نمرات [از 1 تا 7] را در بر می گیرد و شما باید پاسخ خود را در نقطه ای از این طیف انتخاب کنید. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب