• صرع چیست؟
    تشنج به اختلال عملکرد فیزیولوژیک قشر مغز گفته می شود که در آن تخلیه الکتریکی غیرطبیعی و همزمان دسته ای از سلول های مغزی به طور موقت و گذرا ایجاد می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب