• «سوگ درمانی» دیگه چیه؟
    بانیان این موسسه خیریه، کارشان سوگ درمانی و آرامش دادن به افراد داغ«انگار همین دیشب بود که نشسته بودیم و با هم درد دل می کردیم. هنوز تک تک جملاتش را به خاطر دارم. فردایش رفت دانشگاه و دیگر هیچ وقت به خانه برنگشت.» دار است!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب