• نظام اقتصادی و سیستم بانکداری کشور سوئیس
    نظام اقتصادی سوئیس یكی از با ثبات ترین نظام های اقتصادی جهان است. سیاست های امنیت مالی دراز مدت و رموز بانكداری ، سوئیس را تبدیل به مأمن امنی برای سرمایه گذاران كرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب