• شب اول قبر از چه زمانی است و چقدر طول می کشد؟
    زماني كه مرده را دفن مي كنند شب اول قبر از چه زماني است و چقدر طول مي كشد؟ آيا در آن لحظه كساني كه در دنيا براي آن مرده اي دعا مي خوانند در آن لحظه به او مي رسد و از عذاب او كم مي شود؟.......

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب