• شغلی تازه برای کودکان کار
    اول با توانی که داشتیم فکر می کردیم بتوانیم هزینه تحصیل 10 کودک را تقبل کنیم اما خوشبختانه با گذشت زمان و جذب کمک های خیران، در حال حاضر 100 کودک را تحت پوشش داریم که با احتساب خانواده های آنها به حدود 300 تا 400 نفر می رسند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب