• اندامهای آمیزشی مرد
    دستگاه آمیزشی مردان از بیضه و کیسه های منی، غده پروستات، غده های کوپر، آلت و مجراهایی که واسطه بین این اجزاء است، تشکیل یافته است.
  • اندامهای جنسی زن
    دستگاه آمیزشی زن از تخمدان ها، لوله های رحمی، رحم، مهبل و اندام آمیزشی بیرونی (فرج) تشکیل یافته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب