• 12 خواسته زنان از یک رابطه که هرگز نمی گویند!!
    هیچ زنی عادت ندارد چیزی را که می خواهد به زبان بیاورد اما می توانم به شما اطمینان دهم که بیشتر زنان نیاز دارند و از شما می خواهند که موارد زیر را به آن ها تقدیم کنید.
  • همه انتظـارات زنــان از مــا!
    با یک شنل سیاه و سوار اسب سفید، لحظه لحظه به او نزدیک تر می شود. هر قدم که جلو می آید یک تکه از شنلش از دست می رود و اسبش هم پیرتر و پیرتر می شود. در فاصله یک قدمی اش از این مرد رویایی چیزی جز آدم عبوس و بدتیپ باقی نمی ماند

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب