• شناسایی یکی از اجساد سیل اخیر
    احسان نصیری روز سه شنبه درگفت وگویی افزود: این جسد که به علت از بین رفتن بخشی از آن قابل شناسایی نبود، با آزمایش DNA شناسایی و تحویل خانواده اش شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب