• پاسخ ایران به دخالت های شورای همکاری
    وی گفت: تکرار مواضع مداخله  جویانه در قبال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی هیچ  تاثیری بر واقعیت های حقوقی و تاریخی ندارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب