• خواص پزشکی خارشتر
    * نام های دیگر آن: اشترخار، اشترغار، شوکة المبارکه، خارشتر، زنجبیل العجم، زنجبیل الفارس، شترخار، اشترغاز، خارترانگبین، علف ترنجبین، کسیمه، شوک الجمل، خاراشتری، جوانا، محروب و شوکه المبارک می باشد...........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب