• قربانی شکست هایتان نباشید
     هنگامی که در کاری با شکست مواجه می شوید، دو انتخاب دارید: بر واقعیت ها یا بر احساسات منفی خود متمرکز شوید. اگر به احساسات منفی خود – که ناشی از شکست هستند – متمرکز شوید قربانی انواع فکر و خیال های واهی خواهید شد...........    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب