• امیر کویت فردا به تهران می آید
    عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه گفت: شیخ صباح امیر کویت در صدر هیاتی عالی رتبه بعدازظهر فردا یکشنبه به تهران می آید...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب