• این 25 کلمه را تا 2 سالگی به کودکتان یاد بدهید
    بر اساس تحقیقات انجام شده، كودكان به طور متوسط 150 كلمه می دانند، البته، بین 75 تا 255 لغت دانستن هم مسئله ای عادی است. اگر كودكی تنها 50 كلمه یا كمتر از آن می دانست، این نشانه ای خطرناك است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب