• ما ایرانی ها خارجی ستیز شده ایم؟!
    دوباره خیلی ها یاد رقص بحرینی ها با پرچم عربستان افتاده بودند. کینه دیرینه عرب و عجم. زخم چرکینی که هرچند وقت یک بار سر باز می کند اما این خشم و خون خواهی ما فقط به مستطیل فوتبال محدود نمی شود و فقط هم رنگ و بوی ضدعربی ندارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب