• برای رئیس صداوسیما متاسفم
    ضرغامی است و کوله باری از تحسین و انتقاد؛ ضرغامی است و یک دنیا گمانه؛ ضرغامی است و روزشماری برای پایان حکم ریاستش؛ ضرغامی است و تردید برای ماندن یا خداحافظی...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب