• طرح چکاپ همسران در تهران چیست؟
    مبدع و مدیر مسئول طرح چکاپ همسران با بیان اینکه مرحله آزمایشی این طرح در تهران اجرا می شود، گفت: این مرحله از منطقه 3 تهران آغاز شده و در ادامه در مناطق 5،6 و 7 تسری خواهد یافت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب