• این عادت ها هر روز شما را تنهاتر می کند
    چشم هاي تان را ببنديد و آدم هاي زندگي تان را يك دور مرور كنيد. از همه كساني كه در اين لحظه به ذهن شما مي آيند چند نفر را دوست داريد درست در همين ساعت ببينيد؟ اگر ديگران چشم هاي شان را ببندند چطور؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب