• ٨٨ باید دور نتیجه را خط می‌کشیدیم
    این مرد چنان با «عقل سرد» سخن می گوید که اگر با مرکب احساس به میدان آمده باشی در نخستین زورآزمایی، شانه هایت از غبار واقعیت خاکی می شود. جوان تر که باشی، عقل سرد عباس عبدی، خشمگین و افسرده ات می کند.
  • عبدی وعبور از اصلاحات؟
    عباس عبدی؛ عباس عبدی و باز هم عباس عبدی. همان دانشجویی که نامش برای نخستین بار در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا به گوش ها رسید، اما عباس عبدی امروز دیگر آن عباس عبدی سال 58 نیست.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب