• حکایت آموزنده:رنج یا موهبت!
    آهنگری با وجود رنجهای متعدد و بیماری اش عمیقا به خدا عشق می ورزید. روزری یکی از دوستانش که اعتقادی به خدا نداشت،از او پرسید:تو چگونه می توانی خدایی را که رنج و بیماری نصیبت می کند، را دوست داشته باشی؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب