• دستیابی به عملکرد جنسی مطلوب در مردان
    برای عملکرد جنسی بهینه درمردان ،انجام تمرینات کگل برای مردان می تواند به تقویت عضلات کف لگن که به مثانه و روده کمک می کند و بر کارکرد جنسی تاثیر می گذارد، کمک کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب