• کشف جالب گونه ناشناخته عنکبوت دوزیست ماهیخوار
    کشف جالب گونه ناشناخته عنکبوت دوزیست ماهیخوار ، دانشمندان گونه ای از عنکبوتها را کشف نموده اند که از ماهی تغذیه می نمایند.هر چند عنکبوتها حشرات را شکار می کنند اما تحقیی در این خصوص نشان می دهد نوعی از عنکبوتها.....

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب