• چر ا کارمان را دوست نداریم؟
    جامعه شناسان تعريف هاي متعددي براي مفهوم رضايت شغلي ارائه داده اند؛ براساس اين تعاريف رضايت شغلي مفهومي پيچيده  و چندبعدي است که با عوامل اجتماعي، جسماني و رواني ارتباط تنگاتنگي دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب