• چرا باید بعد از نزدیکی غسل کنیم؟
    در شریعت اسلام غسل جنابت، از غسل های واجبی است که پس از جنب شدن باید انجام شود.
  • دلیل غسل جنابت چیست ؟
     چرا اسلام دستور می دهد که به هنگام جنب شدن تمام بدن را بشوییم در حالی که فقط عضو معینی آلوده می شود و آیا میان بول کردن و خارج شدن منی تفاوتی هست که در یکی فقط محل را باید شست و.........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب