• دو نکته جالب درباره وزیر جدید پیشنهادی علوم
    دانش آشتیانی در وزارت علوم دردوران دکتر محمد فرهادی ( دولت دوم میر حسین موسوی در سال های 64 تا 68) به مخالفت های ضمنی و گاه علنی با گسترش دانشگاه آزاد اسلامی شناخته می شد و به همین خاطردر دولت اول سازندگی از شمار گزینه های هاشمی رفسنجانی برای وزارت علوم کنار رفت و در سال 68 دکتر مصطفی معین را معرفی کرد.       

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب