• عواملی که فشار قبر را کم می کنند
    همواره این سوال مورد توجه است که سوال و جوابی که در قبر مطرح می شود به چه صورتی است؟ و چه عوامل ی سبب می شوند عذاب از قبر برداشته شود و چه اموری که موجب تخفیف فشار قبر می شوند؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب