• کاسبی با کشتن هنرمندان!
    ماجرای انتشار شایعه مرگ هنرمندان و تکذیب مکرر به یکی از مصائب متداول بدل شده و در هفته های اخیر، خبر درگذشت تنی چند از هنرمندان کشورمان منتشر شده و یک به یک تکذیب شده اما چرا چنین شتاب زدگی در انتشار خبر درگذشت هنرمندان وجود دارد و چه انگیزه ای باعث می شود تا چنین خبری بدین شکل منتشر شود؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب