• فواید مصرف خرما
     مصرف رطب و خرما در هنگام افطار انرژی لازم را به سرعت در اختیار بدن قرار می دهد و مواد از دست رفته در طول روزه را جبران می کند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب