• صاعقه جان جوان 25 ساله را گرفت
    مصدوم با عملیات احیاء (CPR) به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شد وپدرش که شرایط بهتری داشت به بیمارستان نکوئی انتقال داده شد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب