• نقش تغذیه در قاعدگی زودرس!
    در سال های اخیر سن قاعدگی در دختران به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و دلیل آن تغییر در الگوی تغذیه و افزایش شیوع چاقی است چرا که این عوامل تعادل هورمونی را تحت تاثیر قرار می دهند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب