• جدا کردن سر زن میاندرودی پس از آزارجنسی!
    جنگل هم از این گناه شرمش گرفته، خدیجه در حالی قربانی شیطان صفتان شد که صدای جیک جیک گنجشک ها بلند شده بود و طاقت درختان نیز از شنیدن صدای ناله مادری مظلوم و قتل بیرحمانه اش طاق شده است.   

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب