• قد بلندترین عروس جهان به خانه بخت رفت
     قد بلندترین نوجوان برزیل بزودی به بلندترین عروس دنیا تبدیل خواهد شد. الیسانی دا کروز سیلوا در سن 18 سالگی با مردی کوتاه قدتر از خودش نامزد کرده و با این که حدود 40 سانتی متر از او بزرگتر است، هیچ مشکلی برای راه رفتن در کنار او احساس نمی کند!    
  • قد بلندترین بازیکن والیبال در دنیا چه کسی است؟
    قد بلندترین بازیکن والیبال در دنیا چه کسی است شاید خیلی ها فکر کنند که بلند قدترین بازیکن والیبال دنیا دیمیتری موزیرسکی با 2 متر و 7 سانتی متر یا الکسی کازاکوف با 2 متر و 16 سانتی متر باشد، ا..............

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب