• عواملی که قدرت و کارکرد مغز را کاهش می دهند
    شاید شنیده باشید مسایلی همانند غم، ناراحتی، استرس و افسردگی قدرت مغز را تحلیل می برند. حتی میزان تمرکز و حافظه کوتاه مدت را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهند. در کنار اینها، موارد دیگری نیز هستند که قدرت و کارکرد مغز را تحت تاثیر خود قرار می دهند که باید تا حد امکان از آنها دوری کنید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب