• بازار امضای قراردادهای نو داغ شد
    قرارداد کاری میلیون ها نفر این روزها به امضا می رسد، اما شرایط نامناسب عرضه و تقاضای نیروی کار و ناتوانی دولت ها در حل مسائل بازارکار باعث شده تا امروز از هر ۱۰شاغل تنها یکنفر قرارداد دائم داشته باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب