• قرار هنرمندان برای همراهی با دردمندان
    امسال هم گذشت. سالی بود با خوبی ها و بدی هایش، مثل تمامِ سال های دیگر اما امسال اتفاقی افتاد که نمی توان از آن صرف نظر کرد.  سال ٩٣ هنرمندان بسیاری از دست رفتند، علت مرگ؟ بیشتر سرطان.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب