• قصاص عامل اسید پاشی با عمل جراحی
    قاضی واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۷ با اشاره به این که قصاص محکوم پرونده داوود روشنایی با عمل جراحی انجام می شود گفت: ما برای اجرای حکم منتظر پاسخ پزشکی قانونی هستیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب