• بزرگترین شاعران قصیده گوی زبان فارسی خاقانی شروانی
    حسان العجم الدین بدیل بن علی خاقانی شروانی از بزرگترین شاعران قصیده گوی زبان فارسی، وی نخست حقایقی تلخص می کرد پدرش درودگر و مادرش کنیزکی رومی بود که اسلام آورد و عمش کافی الدین عمر بن عثمان مردی طبیب و فیلسوف بود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب