• ورود دادستان به مسمومیت اهالی قلعه خان
    از غذاي توزيع شده، در سحري در مسجد روستا و همچنين آب استفاده شده، نمونه برداري شده است که نمونه برداري هاي شيميايي براي بررسي بيشتر به تهران و مشهد ارسال شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب