• گزارشی از اتفاقات قمارخانه‌ای در تهران
    معامله شروع می شود. آغاز لحظات پر از هیجان و استرس. این بازی دو سر دارد؛ برد یا باخت. مهره ها، کارت ها و تاس ها سرنوشتت را تعیین می کنند. این است بازی قمار؛ بازی پر از هیجان ولی بی رحم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب