• هیات دولت گاز را ارزان کرد
    رییس جمهوری در جلسه هیئت دولت ، مناسب ترین راه برای توسعه و اشتغال و مبارزه با فقر را تلاش هر چه بیشتر در جهت افزایش رشد اقتصادی در کشور دانست و وزرا را به پیگیری مجدانه سیاست ها تا تحقق رشد مطلوب توصیه کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب