• تاناکورا پوشی بازیگران!!!
    برخی از تهیه کنندگان سینمایی نیز برای ارزان تمام کردن طراحی لباس بازیگران، مشتریان اینگونه فضاها شده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب